Bilgi Güvenliğimiz

Zer Merkezi Hizmetler Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması amacı doğrultusunda kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“Zer” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; buradan kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
 
Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacı kapsamında;

 • ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması,
 • talep ve şikayetinizin varlığı halinde, talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması,
 • memnuniyet araştırmalarının yürütülmesi ve
 • bu kapsamda sizlerle iletişim kurulması amacı doğrultusunda;

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerininiz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, ürün ve hizmet satın almanız halinde ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için iş ortağımız bankalara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ve fiziki ortamda web sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama kanallarıyla ürün ve hizmetlerimizin size sunulması doğrultusunda sözleşmenin ifasına ve Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.
 
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buradan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.